ODBORNÁ PRÍPRAVA V RADIAČNEJ OCHRANE PRE ZUBNÝCH LEKÁROV
OBCHODNÉ PODMIENKYVšeobecné obchodné podmienky poskytovania služieb na internetovom portáli www.oprodent.sk
ďalej sa bude uvádzať len „stránky Oprodent“.

Oprodent s.r.o., so sídlom Mierová 18718/171A, 821 05, Bratislava, IČO: 54 897 637, DIČ: 2121843922, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 164801/B, (ďalej len „poskytovateľ“)

vydáva s účinnosťou od 01.01.2023 nasledovné obchodné podmienky:

I. Úvodné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmlúv o poskytovaní služieb na stránkach Oprodent, uzavretých medzi poskytovateľom a používateľom, ktorých predmetom je používanie služieb na stránkach Oprodent. V prípade, že používateľ služieb nesúhlasí s ich dodržiavaním, nemôže služby na stránkach Oprodent používať.
Zmluvné strany sa dohodli, že tieto obchodné podmienky sa budú vzťahovať na všetky zmluvy o poskytovaní služieb (objednávanie platených služieb) odo dňa ich akceptácie používateľom, na základe ktorých poskytovateľ poskytne používateľovi dojednané služby. Pre účely týchto VOP sa zadefinoval „e-learning“ ako dištančná forma vzdelávania s využitím informačných a komunikačných technológií. Ide o samoštúdium podľa stanoveného študijného plánu. E-learningové vzdelávanie využíva rôzny multimediálny obsah, ako sú prezentácie, texty, odkazy, video, animované sekvencie a testy. E-learningové školenie je umiestnené na webovom sídle poskytovateľa na určený čas. V prípade, že poskytovateľ a používateľ uzatvoria písomnú zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky v rozpore s týmito obchodnými podmienkami, budú ustanovenia zmluvy uprednostnené pred znením obchodných podmienok.

II. Spôsob uzatvárania zmlúv o poskytovaní služieb (objednávanie platených služieb)

Zmluvy o poskytovaní služieb (objednávanie platených služieb), na ktoré sa vzťahujú tieto VOP, sa budú uzatvárať týmto spôsobom:
 • v prípade záujmu o platené služby vyplní používateľ formulár objednávky (registračný formulár) podľa vzoru, ktorý má poskytovateľ (rovnako ako tieto obchodné podmienky) zverejnené na svojich stránkach,
 • v objednávke (registračný formulár) je povinný vyplniť riadne všetky požadované údaje a za správnosť údajov zodpovedá objednávateľ; v prípade záujmu o zmenu poskytnutých údajov poskytne objednávateľ zmenené údaje na e-mailovú adresu info@oprodent.sk, pričom zmena údajov nastane až po jej písomnom potvrdení prevádzkovateľom,
 • vyplnenú objednávku (registračný formulár) doručí používateľ poskytovateľovi ako návrh na uzavretie zmluvy o poskytnutí služieb,
 • poskytovateľ príjme objednávku a potvrdí objednané služby najneskôr do 5 pracovných dní od jej zaslania,
 • návrh na uzavretie zmluvy o poskytnutí služieb platí od doby, kedy je doručená poskytovateľovi,
 • fakturácia za objednané služby je realizovaná v závislosti od platného cenníka zverejneného na stránkach poskytovateľa,
 • po prihlásení na školenie a potvrdení prijatia objednávky je prevádzkovateľ oprávnený vystaviť zálohovú faktúru na základe zaslanej objednávky so splatnosťou 14 dní odo dňa prihlášky k poskytnutiu vzdelávacích služieb,
 • online služby budú poskytnuté až po prijatí platby na účet poskytovateľa,
 • uzatvorením zmluvy medzi poskytovateľom a užívateľom sa stávajú VOP jej neoddeliteľnou súčasťou a sú pre zmluvné strany záväzné.
III. Práva a povinnosti poskytovateľa

Poskytovateľ je povinný:
 • v prípade objednávky školiacich služieb je poskytovateľ povinný informovať objednávateľa o dostupnosti školenia a o aktuálnom stave objednaných služieb,
 • v prípade presunutia termínu alebo zrušenia termínu školenia má objednávateľ právo na vrátenie uhradenej čiastky v plnej výške a to najneskôr do 14 dní od doručenia žiadosti o zrušenie služby,
 • v prípade presunutia školiacich služieb na iný termín je poskytovateľ povinný informovať objednávateľa o novom termíne, ktorý objednávateľ potvrdí alebo odmietne; v prípade potvrdenia nového termínu školenia zo strany objednávateľa platia rovnaké podmienky ako pri riadnom objednaní uvedenej služby (podmienky rovnaké ako pri pôvodnom objednaní termínu školenia),
 • dodávať používateľovi služieb riadne služby ním objednané,
 • pri zverejňovaní údajov, ktoré majú charakter osobných údajov (u zadávateľov fyzických osôb), dodržiavať zákon o ochrane osobných údajov,
 • pri šírení zadaných údajov dodržiavať ako šíriteľ reklamy zákon o reklame.
Poskytovateľ je oprávnený:
 • opravovať gramatické chyby alebo nepresnosti v zadaných údajoch s cieľom dodržať zásady jazykovej kultúry, gramatických a pravopisných pravidiel slovenského jazyka a správnosť vybraných položiek aktivity; tieto chyby je poskytovateľ oprávnený opraviť bez upozornenia používateľa; poskytovateľ nie je zodpovedný za škody spôsobené vykonaním takejto opravy v zadanom texte alebo za škody, o ktorých je tvrdené, že boli týmto spôsobené,
 • vzhľad stránok Oprodent a jeho obsah, logo, ikony, výber a usporiadanie prvkov, ich organizácia, grafika, odkazy, konverzie a ďalšie záležitosti s nimi súvisiace, sú chránené autorským právom, zákonom o ochranných známkach a ďalšími právnymi predpismi vzťahujúcimi sa k priemyselnému vlastníctvu v rámci klauzuly všetky práva vyhradené; užívateľ služieb nezískava k prvkom prezretým prostredníctvom stránok Oprodent žiadne práva, žiaden z týchto prvkov nesmie byť použitý, kopírovaný, reprodukovaný, distribuovaný, nahrávaný, upravovaný alebo verejne vystavovaný v akejkoľvek podobe alebo prostredníctvom akýchkoľvek prostriedkov, predovšetkým vrátane zariadení elektronických, mechanických, fotokopírovacích, nahrávacích alebo iných, bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa;
 • poskytovateľ nenesie zodpovednosť za žiadne škody spôsobené nefunkčnosťou stránok Oprodent, alebo za všetky nepriame škody, ktoré vzniknú v dôsledku používania alebo neschopnosti používať službu alebo kvôli neoprávnenému prístupu, a to i vtedy, pokiaľ bol poskytovateľ upozornený na možnosť vzniku týchto škôd.
IV. Práva a povinnosti používateľa

Užívateľ je povinný:
 • v registračnom formulári poskytnúť poskytovateľovi aktuálne a pravdivé údaje. Zároveň vyjadruje výslovne svoj súhlas s ich spracovaním a zverejnením.
 • vyplnením a potvrdením registračného formulára dať na vedomie svoj bezvýhradný súhlas so znením a s akceptáciou týchto všeobecných obchodných podmienok, ktoré je povinný počas celej doby používania služieb na stránkach Oprodent dodržiavať.
 • zaplatiť poskytovateľovi zálohovú faktúru vystavenú na základe poskytnutých služieb v stanovenej lehote splatnosti. Za deň úhrady sa považuje deň, kedy bola fakturovaná suma pripísaná na účet poskytovateľa služieb.
 • nepoškodzovať dobré obchodné meno poskytovateľa služieb a ním poskytovaných služieb.
 • nenarušiť operačný systém stránok Oprodent,
 • dodržiavať morálne zásady, a teda nesmie umiestňovať akékoľvek nezákonné, výhražné, urážlivé, obscénne, pornografické alebo hanlivé materiály; poskytovateľ služieb si preto vyhradzuje právo na monitorovanie a cenzurovanie zadaných údajov,
 • pre používanie e-learningového školenia platia rovnaké morálne, etické aj právne pravidlá ako pri akejkoľvek inej forme verejného používania informácií.
V. Poskytované služby, cenník, sankcie a storno poplatky

Poskytovateľ poskytuje používateľom objednané služby za podmienok a za ceny uvedené v jeho aktuálnej ponuke. Aktuálna ponuka služieb poskytovateľa ako i cenník služieb sú zverejnené na stránkach Oprodent. V prípade, ak k uvedenej službe nie je uvedená cena, je možné získať cenovú ponuku na vyžiadanie.

Štandardná splatnosť faktúr spoločnosti Oprodent je do 14 dní od vystavenia. Úrok z omeškania je stanovený vo výške 0,05% z celkovej neuhradenej čiastky faktúry za každý deň omeškania po splatnosti.

Vyhradzujeme si právo zmeniť termín školenia v prípade neočakávaných udalostí. O zmene termínu sme povinní informovať Vás minimálne 24 hodín pred začiatkom školenia.
V prípade úplného zrušenia školenia všetkým účastníkom vraciame uskutočnené platby v plnej výške do 5 pracovných dní.
Účastníka evidujeme prihláseného na školení výhradne pri prihlásení cez náš informačný systém.
Odhlasovanie a realizáciu akýchkoľvek zmien v objednávkach je možné realizovať výhradne písomne.

VI. Obmedzenie zodpovednosti za vady a škody

Poskytovateľ prehlasuje, že:
 • ním poskytované služby poskytuje bez právnych vád a že je oprávnený poskytovať k nim užívacie práva,
 • zodpovedá užívateľovi za umožnenie prístupu k plateným službám v rozsahu podľa formy zmluvného vzťahu a VOP,
 • bezchybný prístup k e-learningu je kompatibilný s nasledovným programovým vybavením: videá na portáli sa prenášajú pomocou prehrávača HTML5 v prípade problémov s prehrávaním videí na portáli prosím kontaktujte našu zákaznícku podporu,
 • Zodpovednosť poskytovateľa v prípadoch prerušenia alebo obmedzenia poskytovania služieb z dôvodov na strane poskytovateľa je voči užívateľovi obmedzená len na povinnosť poskytovateľa obnoviť ich poskytovanie. Túto povinnosť však poskytovateľ nemá v prípade úplného zastavenia poskytovania produktu alebo služby v súlade s VOP.

VII. Ochrana osobných údajov

NNáš prístup k ochrane Vašich osobných údajov je mimoriadne zodpovedný a kladieme naň veľký dôraz. Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na nasledovnom odkaze: Ochrana osobných údajov.

VIII. Záverečné ustanovenia

Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka (zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov).

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči používateľovi dňom jeho registrácie u poskytovateľa na stránkach Oprodent. Na akékoľvek zmeny bude používateľ poskytovateľom služieb upozornený.

Autorské práva súvisiace so školeniami poskytovateľa sú vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom aj v inom než slovenskom jazyku bez písomného povolenia vlastníka stránok www.oprodent.sk je zakázané.

Užívateľ vyhlasuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a na znak súhlasu s ich obsahom vyplňuje svoj registračný formulár s cieľom využívať služby poskytovateľa na stránkach Oprodent.

V Bratislave dňa 01.01.2023
KONTAKTNÉ ÚDAJE
Mail: info@oprodent.sk
Informácie: +421 908 571 196
Technická podpora: +421 908 666 543
FAKTURAČNÉ ÚDAJE
IČO: 54897637
DIČ: 2121843922
Banka: Fio banka
IBAN: SK15 8330 0000 0028 0242 4883
Všetky práva vyhradené. Created by Graphic Solutions s.r.o.
Kontaktujte nás v prípade otázok alebo problémov s prezeraním našich stránok.